Algemene voorwaarden

Artikel 1. – Algemeen 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het internet bedrijf U-First, en een natuurlijk – of rechtspersoon, hierna te noemen cliënt. 
1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van U-First ondertekend schrijven. 
1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door U-First niet geaccepteerd. 
1.4. U-First is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen. 
1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast. 
1.6. U-First is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van U-First. 
1.7. Cliënt zal U-First binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van U-First en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering. 

Artikel 2. – Overeenkomst 
2.1. De overeenkomst tussen U-First en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door U-First van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum. 
2.2. U-First behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf. 
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Na afloop van deze 12 maanden heeft de cliënt 1 maand de tijd tot afloop om de overeenkomst te stoppen. Doet de cliënt dit niet, dan wordt de overeenkomst automatisch verlengd. 
2.4. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden. 
2.5. Indien naar het oordeel van U-First daartoe redenen aanwezig zijn, is U-First gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien U-First dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd. 
2.6. Indien U-First door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is U-First gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures. 
2.7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door U-First gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 3. – Verplichtingen cliënt 
3.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit). 
3.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten. 
3.2. U-First behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan. 
3.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van U-First niet beschadigen. 
3.3.1. De cliënt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden. 
3.3.2. Nieuwsbrieven en e-mails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen e-mails meer ontvangt van de cliënt. 
3.3.3. U-First kan een boete uitschrijven van €299,95 als de cliënt zich niet aan punt 3.3.2. houdt. Als de cliënt weigert te betalen wordt dit gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden en zullen er, indien nodig, juridische maatregelen plaats vinden. 
3.4. Cliënt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan U-First of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels. 
3.5. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing. 
3.6. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in artikel 3.1 gestelde dit rechtvaardigt, heeft U-First het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden. 
3.7. U-First is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliënt, die in strijd is met voorstaande regels. 
3.8. Cliënt vrijwaart U-First tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliënt op de systemen en verbindingen van U-First. 
3.9. Cliënt verklaart U-First direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld, of claim ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliënt op internet. 
3.9.1. Cliënt vrijwaart U-First voor alle aansprakelijkheden van derden. 

Artikel 4. – Domein registratie 
4.1 Domeinen die cliënt bij U-First registreert worden standaard op de naam van de cliënt geregistreerd. 
4.1.1 De verantwoordelijkheid van de inhoud van het domein berust bij de cliënt en de cliënt erkent dit. 
4.1.2 Het domein zal na 12 maanden automatisch verlengen tenzij deze is opgezegd, dit kan in het klantenpaneel.
4.1.3 Indien de door de klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat U-First de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de cliënt de aanvraag indiende bij U-First, kan U-First op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam. De cliënt mag, kostenloos, een nieuwe domeinnaam registreren.

Artikel 5. – Prijs
5.1 De genoemde prijzen op de website zijn inclusief btw. Het bedrag word in euro’s verrekend. 
5.2 De genoemde prijzen op de website kunnen zonder vermelding naar de cliënt worden gewijzigd. 
5.3 Prijswijzigingen ten gevolge van een wettelijke of andere overheidsmaatregel, is geen reden voor ontbinding van het contract.

Artikel 6. – Betaling
6.1 Betaling kan middels via overschrijving. 
6.2 Het verschuldigde bedrag dat op de factuur staat moet door de cliënt binnen 14 dagen worden voldaan. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan U-First de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7. – Hosting
7.1 Hosting wordt geleverd met DirectAdmin als standaard controlepanel.
7.2 De tarieven van alle hosting pakketten mogen zonder verwijzing naar de cliënt gewijzigd worden.
7.3 Hosting mag niet worden gebruikt om muziek, video’s, games en andere illegale bestanden ter download te stellen.
7.3.1 Als cliënt zich niet aan de regel van 7.3 houd zullen alle overeenkomsten worden ontbonden met de desbetrokkende cliënt. Er volgt een juridische procedure waarbij alle gemaakte kosten richting cliënt gaan.
7.4 Als de cliënt het limiet van dataverkeer/opslagcapaciteit overschrijdt wordt men automatisch geblokkeerd op de server, waarna er vanuit U-First contact met cliënt wordt gelegd. Het is echter wel de taak van cliënt om dit regelmatig in de gaten te houden